LÊ, N. N.; ĐỆ, T. Q.; QUỐC, N. C. Phương pháp đánh giá gắn kết giữa hoạt chất và đích tác động trên Interleukin 21. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 27, p. 52–64, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/365. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.