TÍN, V. T. Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong chính sách, pháp luật môi trường Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 3–12, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/388. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.