LONG, L. V. Vấn đề môi trường theo các hiệp định đa biên và thực tiễn ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 13–20, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/389. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.