HIẾU, B. K. Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 21–32, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/390. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.