ANH, N. T. B. Khái quát quy định pháp luật quốc tế và luật Việt Nam về quyền tiếp cận nước sạch. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 33–44, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/391. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.