LIỄU, P. T. T. Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 45–51, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/392. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.