DUYÊN, H. T. Trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 52–63, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/393. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.