HẢI, N. C. Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây ra Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 80–88, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/396. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.