HUYỀN, Đinh T. N. Thực tiễn thực hiện quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn theo pháp luật Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 89–98, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/397. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.