CẦM, N. M.; PHƯƠNG, N. T. Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 99–108, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.