NGỌC, T. Q.; HOA, H. T. L. Kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 109–119, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/399. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.