VÂN, T. T. T.; PHƯƠNG, N. T. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 120–127, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/400. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.