HÂN, M. K.; QUỐC, N. A. Thực trạng mua bán các loài ngoại lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 134–142, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.