Long, Lê Vương. 2024. “Vấn đề môi trường Theo các hiệp định đa Biên Và thực tiễn ở Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29 (Tháng Tư):13-20. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/389.