Hiếu, Bùi Kim. 2024. “Hoàn thiện pháp luật về quản Lý chất thải Nguy hại”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29 (Tháng Tư):21-32. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/390.