Đào, Nguyễn Ngọc Anh. 2024. “Thực Thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu Xanh”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29 (Tháng Tư):64-73. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/394.