Hải, Nguyễn Chí. 2024. “Bồi thường thiệt hại Do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây Ra Thực trạng Và giải pháp”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29 (Tháng Tư):80-88. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/396.