Cầm, Nguyễn Mộng, và Nguyễn Thành Phương. 2024. “Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng Và hướng hoàn thiện”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29 (Tháng Tư):99-108. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398.