Hân, Mai Kim, và Nguyễn Anh Quốc. 2024. “Thực trạng Mua bán các loài ngoại Lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp Lý về bảo vệ môi trường”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29 (Tháng Tư):134-42. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402.