Long, L. V. (2024) “Vấn đề môi trường theo các hiệp định đa biên và thực tiễn ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 13–20. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/389 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).