Hiếu, B. K. (2024) “Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 21–32. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/390 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).