Anh, N. T. B. (2024) “Khái quát quy định pháp luật quốc tế và luật Việt Nam về quyền tiếp cận nước sạch”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 33–44. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/391 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).