Liễu, P. T. T. (2024) “Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 45–51. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/392 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).