Duyên, H. T. (2024) “Trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 52–63. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/393 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).