Đào, N. N. A. (2024) “Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu xanh”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 64–73. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/394 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).