Dũng, N. C. (2024) “Kiện tập thể trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài và một số gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 74–79. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/395 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).