Hải, N. C. (2024) “Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây ra Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 80–88. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/396 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).