Huyền, Đinh T. N. (2024) “Thực tiễn thực hiện quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 89–98. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/397 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).