Cầm, N. M. và Phương, N. T. (2024) “Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 99–108. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).