Vân, T. T. T. và Phương, N. T. (2024) “Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 120–127. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/400 (Truy cập: 21 Tháng Năm 2024).