Hân, M. K. và Quốc, N. A. (2024) “Thực trạng mua bán các loài ngoại lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (29), tr 134–142. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).