[1]
N. M. Cầm, “Đảm bảo pháp lý cho mô hình kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam”, Tạp chí, số p.h 14, tr 39–44, tháng 6 2022.