[1]
N. C. Dũng, “Pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 – bất cập và một số kiến nghị”, Tạp chí, số p.h 14, tr 61–65, tháng 6 2022.