[1]
N. T. M. Hạnh, N. T. L. Em, T. D. Khang, P. V. Vĩ, N. D. Tuấn, và T. T. Cẩm, “Khảo sát thực vật học và sơ bộ thành phần hóa học của cây rau Ngô (Enydra fluctuans Lour)”, Tạp chí, số p.h 27, tr 92–99, tháng 3 2024.