[1]
L. V. Long, “Vấn đề môi trường theo các hiệp định đa biên và thực tiễn ở Việt Nam”, Tạp chí, số p.h 29, tr 13–20, tháng 4 2024.