[1]
B. K. Hiếu, “Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại”, Tạp chí, số p.h 29, tr 21–32, tháng 4 2024.