[1]
N. T. B. Anh, “Khái quát quy định pháp luật quốc tế và luật Việt Nam về quyền tiếp cận nước sạch”, Tạp chí, số p.h 29, tr 33–44, tháng 4 2024.