[1]
P. T. T. Liễu, “Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng”, Tạp chí, số p.h 29, tr 45–51, tháng 4 2024.