[1]
H. T. Duyên, “Trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, Tạp chí, số p.h 29, tr 52–63, tháng 4 2024.