[1]
N. N. A. Đào, “Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu xanh”, Tạp chí, số p.h 29, tr 64–73, tháng 4 2024.