[1]
N. C. Dũng, “Kiện tập thể trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài và một số gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí, số p.h 29, tr 74–79, tháng 4 2024.