[1]
N. C. Hải, “Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây ra Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí, số p.h 29, tr 80–88, tháng 4 2024.