[1]
Đinh T. N. Huyền, “Thực tiễn thực hiện quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí, số p.h 29, tr 89–98, tháng 4 2024.