[1]
N. M. Cầm và N. T. Phương, “Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện”, Tạp chí, số p.h 29, tr 99–108, tháng 4 2024.