[1]
T. Q. Ngọc và H. T. L. Hoa, “Kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, Tạp chí, số p.h 29, tr 109–119, tháng 4 2024.