[1]
T. T. T. Vân và N. T. Phương, “Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu”, Tạp chí, số p.h 29, tr 120–127, tháng 4 2024.