[1]
M. K. Hân và N. A. Quốc, “Thực trạng mua bán các loài ngoại lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường”, Tạp chí, số p.h 29, tr 134–142, tháng 4 2024.