Cầm, N. M. “Đảm bảo pháp Lý Cho Mô hình Kinh Tế hợp tác Xã tại Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 14, Tháng Sáu 2022, tr 39-44, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/184.