Long, L. V. “Vấn đề môi trường Theo các hiệp định đa Biên Và thực tiễn ở Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 13-20, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/389.