Hiếu, B. K. “Hoàn thiện pháp luật về quản Lý chất thải Nguy hại”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 21-32, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/390.